Rybářský řád

RYBÁŘSKÝ ŘÁD ČRS,Z.S, MO KOPIDLNO

UPRAVUJÍCÍ LOV RYB NA UDICI V RYBNÍCÍCH ŠUTRÁK, OBORA A BĚCHARY

Povolené způsoby lovu ryb v rybnících:

1) Lov ryb na položenou nebo lov na plavanou

Při tomto lovu lze použít nejvýše 2 udice. Na každé udici mohou být nejvýše 2 návazce
s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Při lovu na živočišnou nástrahu mohou být použity i víceháčkové systémy s nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháček). Nástražní rybku lze použít pouze v období od 16. června do 31. prosince. Jako nástražní rybku nelze použít ryby lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud
se nedohodnou na menší.

2) Lov ryb přívlačí

Lov ryb přívlačí je povolen v období od 16. června do 31. prosince. Při tomto lovu lze použít 1 udici, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu lze použít 1 umělou nebo přirozenou nástrahu.

Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháček).

Za lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

3) Lov ryb na umělou mušku

Při tomto lovu lze použít 1 udici, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena.
Na udici mohou být nejvýše 3 návazce s jednoduchými háčky. Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové nebo jiné plovátko, popřípadě jiná zátěž. Za umělou mušku se považuje nástraha imitující hmyz nebo jiné organizmy. Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

4) Lov ryb muškařením

Při tomto lovu lze použít 1 udici, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena.

Na udici mohou být nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem.

Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové nebo jiné plovátko, popřípadě jiná zátěž. Za nástrahu se použije i živý nebo mrtvý hmyz. Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek, nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20m, pokud se nedohodnou na menší.

5) Lov ryb čeřínkováním

Lov ryb čeřínkováním lze provádět pouze za účelem odchytu nástražních rybiček a to v období
od 16. června do 31. prosince. Při tomto lovu lze použít 1 vodorovná síť, jejíž plocha nepřevyšuje výměru 1 m2. Při tomto lovu nelze provádět lov ryb uvedený v bodech 1 – 4.

Výše uvedené, povolené způsoby lovu ryb mohou být prováděny jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku. Místa k lovu nesmí být vyhrazována.

Zakázané způsoby lovu ryb v rybnících:

1) Při lovu ryb na rybnících je zakázáno:

a) Používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,
b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož
i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok,
c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem,
d) používat stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí.

2) Lov ryb na rybnících je zakázán:

a) Z lodí a z jiných plovoucích zařízení,

b) v místech označených tabulkou „Zákaz rybolovu“,

c) do slupů a vrší,

d) v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody, k přezimování
a rozmnožování, nebo při škodlivém znečištění vody.

Povinnosti osob provádějící lov ryb v rybnících:

1) Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe:

a) Doklad prokazující její totožnost,
b) rybářský lístek,
c) povolenku k lovu ryb v rybnících Šutrák a Obora
d) pověření k lovu ryb a záznam o úlovcích v rybníku Běchary,
e) vyprošťovač háčků, podběrák, měřítko a vezírek nejméně se dvěma kruhy.

2) Osoba provádějící lov je povinna:

a) Zapsat nesmazatelným způsobem před začátkem lovu ryb
– v rybnících Šutrák, Obora, do II. oddílu povolenky k lovu ryb datum a název rybníka,
– v rybníku Běchary do záznamu o úlovcích datum.

b) Pokud si nepřivlastní v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu, nejpozději před zahájením lovu v dalším dnu, proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem příslušný řádek:
– v oddílu II povolenky k lovu ryb pro rybníky Šutrák, Obora,
– v pověření pro rybník Běchary.

c) Zapsat přisvojené ryby nesmazatelným způsobem do II. oddílu povolenky k lovu ryb
v rybnících Šutrák, Obora, a na rybníku Běchary do záznamu o úlovcích, druh ryby, její délku ( pouze u ryb, které mají stanovenou lovnou míru ) a hmotnost a to:
– bezprostředně po ulovení zapsat kapra, štiku, candáta, bolena, sumce a ryby lososovité,
– ostatní druhy ryb zapsat po skončení nebo přerušení lovu a to před odchodem od rybníka.

d) Uchovávat ve vezírku nejméně se dvěma kruhy, nebo usmrtit a to omráčení silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a vykrvit přetětím žaberních oblouků nebo přetětím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou. Uchovávání ryb ve vezírcích je povoleno pouze do konce stanovené denní doby lovu. Přisvojené ryby není dovoleno u rybníků porcovat. Uchovávání ryb v haltýřích je zakázáno.

e) Po uplynutí doby platnosti:

– povolenky k lovu ryb v rybnících Šutrák, Obora,
– pověření k lovu ryb v rybníku Běchary,

odevzdat nejpozději do 15 ledna následujícího kalendářního roku vyplněný sumář úlovků.

3) Osoba provádějící lov je dále povinna:

Na požádání předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánem Policie České republiky:

a) doklad prokazující její totožnost,
b) rybářský lístek,
c) povolenku k lovu ryb v rybnících Šutrák a Obora
d) pověření k lovu ryb v rybníku Běchary,
e) vyprošťovač háčků, podběrák a měřítko.

Pravidla lovu ryb v rybnících:

1) Denní doby lovu ryb v kalendářním roce:

a) V měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin,
b) v měsíci březnu od 5 do 21 hodin,
c) v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin,
d) v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin.
Denní doby lovu ryb stanovené v písm. a) a b) jsou uvedeny ve středoevropském čase, denní doby lovu ryb stanovené v písm. c) a d) jsou uvedeny v letním čase.

Mimo výše uvedené denní doby je lov ryb na rybnících zakázán.

2) Doby hájení ryb:

a) Od 1. ledna do 15. června jsou v rybnících hájeni bolen dravý, candát obecný, sumec velký a štika obecná.
b) Od 1. září do 30. listopadu je v rybnících hájen úhoř říční.
c) Od 1. ledna do 15. března je v rybnících hájen mník jednovousý.
d) Lov chráněných druhů ryb a živočichů je v rybnících zakázán.

3) Lovné míry vybraných druhů ryb pro rybníky Šutrák, Obora

   Rybníky Šutrák, Obora, Labouň  Rybník Běchary
kapr obecný  45 cm  45 cm
candát obecný  60 cm  60 cm
štika obecná  50 cm  50 cm
lín obecný  20 cm  30 – 40 cm
sumec velký  70 cm  90 cm
úhoř říční  60 cm  60 cm
amur bílý  60 cm  60 cm
bolen dravý  40 cm  40 cm
tolstolobik bílý  –  50 cm
mník jednovousý 30 cm  40 cm
pstruh duhový 25 cm  35 cm
pstruh obecný 30 cm  35 cm
siven americký 25 cm  35 cm
síh maréna  –  35 cm
síh peleď  –  35 cm

Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.

Osoba provádějící lov si může v jednom dni přisvojit nejvýše 3 ks. lína obecného

4) Přisvojení ryb:

a) Ulovené ryby v rybnících, které:
– nedosahují nejmenší lovné míry,
– přesahují největší lovnou míru,
– byly uloveny v době hájení, nebo
– jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů,
musí být šetrně vráceny zpět do rybníka.

b) Osoba provádějící lov si může přisvojit:
V jednom dnu, na rybnících Šutrák, Obora a Běchary, nejvýše 7 kg všech druhů ryb.
V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy ušlechtilých ryb tj., kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace.

Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, jejíž celková hmotnost přesáhla 7 kg, nebo přisvojila-li si tato osoba 2 kusy výše uvedených ušlechtilých ryb, končí jejím přisvojením denní lov.

Vyskytují-li se v rybníku také ryby lososovité, může si osoba provádějící lov vedle výše uvedeného úlovku přisvojit jen 1 ks pstruha obecného, nebo 3 ks ostatních ryb lososovitých, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg.

c) Osoba provádějící lov v rybníku Běchary je povinna si přisvojit karase stříbrného.

Hmotnost této ryby se nezapočítává do celkové hmotnosti ryb, které si lze v jednom dni ponechat.

Práva rybářské stráže, hospodáře a jeho zástupce

a) Rybářská stráž, hospodář, jeho zástupce a pověřená osobo MO ČRS Kopidlno jsou oprávněni:
– kontrolovat osoby lovící ryby zda jsou k tomuto lovu oprávnění,
– kontrolovat osobám lovící ryby rybářské nářadí a obsah zařízení užitného k uchování nebo uložení ryb,
– zadržet povolenku k lovu ryb v rybnících Šutrák, Obora nebo pověření k lovu ryb v rybníku Běcchary,
– zadržet úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj sloužící k lovu ryb,

a to v případech, kdy osoba provádějící lov porušila ustanovení tohoto rybářského řádu, nebo spáchala, nebo je podezřelá ze spáchání přestupku nebo trestného činu.

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Východočeský územní svaz Hradec Králové

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č.99/2004 Sb. a vyhlášky č.197/2004 Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů
a
Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech Východočeského územního svazu ČRS Hradec Králové
Platné od 1. ledna 2011

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS pro rok 2011 byly projednány a schváleny RADOU ČRS dne 10.června 2010.
Lovící je povinen seznámit se s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH USTANOVENÍ ZÁKONA č.99/2004 Sb.
A VYHLÁŠKY č.197/2004 Sb.
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I.Lov ryb
§ 13 odstavce 1,7 a 9 zákona č.99/2004 Sb.

1) Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn v rybářském revíru zpravidla lovem na udici nebo jiným způsobem lovu, který stanoví příslušný rybářský orgán: v rybářském revíru může jednotlivá oprávněná osoba provádět lov nejvýše na 2 udice.

7) Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle odstavce 4 nebo 5 § 13 zákona č. 99/2004 Sb. a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky.

9) Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.

§ 3 odstavec 2 vyhlášky č.197/2004 Sb.

2) Za rybu lososovitou se pro účely této vyhlášky považuje i lipan podhorní (Thymallus thymallus).
II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru

§ 11 vyhlášky č.197/2004 Sb.

(1) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.
(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
a) bolen dravý (Aspius aspius) 40 cm
b) candát obecný (Stizostedion lucioperca) 45 cm
c) hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) 65 cm
d) jelec jesen (Leuciscus idus) 25 cm
e) jelec tloušť (Leuciscus cephalus) 25 cm
f) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 30 cm
g) kapr obecný (Cyprinus carpio) 35 cm
h) lín obecný (Tinca tinca) 20 cm
i) lipan podhorní (Thymallus thymallus) 30 cm
j) ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 30 cm
k) parma obecná (Barbus barbus) 40 cm
l) podoustev říční (nosák) (Vimba vimba) 25 cm
m) pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 25 cm
n) pstruh obecný (Salmo trutta) 25 cm
o) siven americký (Salvelinus fontinalis) 25 cm
p) sumec velký (Silurus glanis) 70 cm
q) štika obecná (Esox lucius) 50 cm
r) úhoř říční (Anguilla anguilla) 50 cm
s) mník jednovousý (Lota lota) 30 cm
t) losos obecný (atlantský) (Salmo salar) 50 cm
u) amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 50 cm
(Nejmenší lovná míra amura bílého není součástí vyhlášky č.197/2004 Sb.,jedná se o součást bližších podmínek výkonu

(3) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:
a) hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) 65 cm
b) jelec jesen (Leuciscus idus) 25 cm
c) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 30 cm
d) kapr obecný (Cyprinus carpio) 35 cm
e) lín obecný (Tinca tinca) 20 cm
f) lipan podhorní (Thymallus thymallus) 30 cm
g) ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 30 cm
h) parma obecná (Barbus barbus) 40 cm
i) podoustev říční (nosák)(Vimba vimba) 25 cm
j) pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 25 cm
k) pstruh obecný (Salmo trutta) 25 cm
l) siven americký (Salvelinus fontinalis) 25 cm
m) mník jednovousý (Lota lota) 30 cm
n) losos obecný (atlantský) (Salmo salar) 50 cm
o) úhoř říční (Anguilla anguilla) 50 cm
p) amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 50 cm
(Nejmenší lovná míra amura bílého není součástí vyhlášky č.197/2004 Sb., jedná se o součást bližších podmínek

výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle § 13 odstavce 9 zákona č.99/2004 Sb.)

III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru

§ 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:
a) v měsíci lednu a únoru od 7 do 17 hodin,
b) v měsíci březnu od 6 do 18 hodin,
c) v měsíci dubnu od 6 do 20 hodin,
d) v měsíci květnu od 6 do 21 hodin,
e) v měsíci červnu a červenci od 5 do 22 hodin,
f) v měsíci srpnu od 6 do 22 hodin,
g) v měsíci září od 7 do 20 hodin,
h) v měsíci říjnu od 7 do 19 hodin,
i) v měsíci listopadu a prosinci od 7 do 17 hodin,
(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
a) v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin,
b) v měsíci březnu od 5 do 21 hodin,
c) v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin,
d) v měsíci květnu,červnu,červenci a srpnu od 4 do 24 hodin,
(3) Denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1) písm. a), b) a i) a v odstavci 2 písm. a) a b) jsou uvedeny ve středoevropském čase, denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. c) až h) a v odstavci 2 písm. c) a d) jsou uvedeny v letním čase.

IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru

§ 13 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Od 1. září do 15. dubna jsou v rybářském revíru hájeni:
a) pstruh obecný (Salmo trutta),
b) losos obecný (atlantský) (Salmo salar).
(2) Od 16. března do 15. června jsou
a) v rybářském revíru hájeni:
1. ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus),
2. parma obecná (Barbus barbus),
3. parma východní (Barbus petenyi),
4. podoustev říční (nosák) (Vimba vimba),
5. jeseter, vyza (rod Acipenser, rod Huso),
b) v mimopstruhovém rybářském revíru dále hájeni:
1. jelec jesen (Leuciscus idus),
2. jelec tloušť (Leuciscus cephalus).
(3) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni:
a) bolen dravý (Aspius aspius),
b) candát obecný (Stizostedion lucioperca),
c) sumec velký (Silurus glanis),
d) štika obecná (Esox lucius).
(4) Od 1. prosince do 15. června je v rybářském revíru hájen lipan podhorní (Thymallus thymallus).
(5) Od 1. ledna do 30. září je v rybářském revíru hájena hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho).
(6) Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční (Anguilla anguilla).
(7) Od 1. ledna do 15. března je v rybářském revíru hájen mník jednovousý (Lota lota).

V. Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru

§ 14 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(2) Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to lov na položenou, lov na plavanou, lov přívlačí, lov na umělou mušku, lov muškařením, čeřínkováním nebo jiným způsobem lovu stanoveným příslušným rybářským orgánem (§ 13 odst. 1 zákona).

(3) Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru jsou uvedeny v příloze č.7.

(4) Místa k lovu nesmí být vyhrazována. Při lovu ryb na udici z plavidla musí být pojíždění a přistávání plavidla prováděno tak, aby zbytečně nerušilo ostatní osoby provádějící lov ze břehu.

(5) Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.
(6) Používání plavidel při lovu ryb upravují zvláštní právní předpisy.

§ 15 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Ulovené ryby v rybářském revíru, které
a) nedosahují nejmenší lovné míry,
b) byly uloveny v době hájení nebo
c) jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů,
musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.

(2) Uloví-li osoba provádějící lov rybu, která je pro vědecké účely opatřena značkou, určí druh ryby, změří její délku a zjistí její hmotnost. Jde-li o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zaznamená tvar, barvu a popřípadě číslo značky a úlovek ryby spolu se zjištěnými údaji ohlásí uživateli rybářského revíru; v hlášení uvede dobu a místo ulovení. Nejde-li o rybu uvedenou v § 15 odst 1,zapíše údaje o délce a hmotnosti ryby do povolenky k lovu; zjištěné údaje ohlásí uživateli rybářského revíru, v hlášení uvede dobu a místo ulovení a připojí značku.

§ 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) V mimopstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu
a) lov na položenou nebo lov na plavanou,
b) lov přívlačí nebo hlubinnou přívlačí v době od 16. června do 31. prosince,
c) lov na umělou mušku nebo lov muškařením nebo
d) lov čeřínkováním v době od 16. června do 31. prosince,

(2) V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhlla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

(3) Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby lososovité, může si osoba provádějící lov vedle úlovku uvedeného v odstavci 2 přisvojit jen 3 ks ryb lososovitých, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.

(4) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 2 a 3 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

§ 17 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) V pstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu ryb
a) lov přívlačí od 16. dubna do 31. srpna,
b) lov na umělou mušku od 16. dubna do 30. listopadu,

c) v případě lovu jiných ryb než lososovitých je povoleným způsobem lovu také lov na položenou nebo lov na plavanou, a to pouze na nástrahu rostlinného původu.

(2) V případě, že je na pstruhovém rybářském revíru ulovena štika, tloušť, okoun, sumec,bolen nebo candát, tato ryba se do pstruhového rybářského revíru nevrací.

(3) V pstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví ve více rybářských revírech, nejvýše 3 ks lososovitých druhů ryb. Přisvojením si povoleného množství uvedených druhů ryb denní lov končí. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.

(4) Osoba provádějící lov si z nedravých druhů ryb v jednom dnu může přisvojit nejvýše 7 kg bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném dni lovila. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov. V denním úlovku smí být nejvýše dva kapři.

(5) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 3 a 4 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

VI. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje

§ 13 odstavce 2 a 3 zákona č. 99/2004 Sb.

(2) Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje
a) používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,

b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok,
c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.
(3) V rybářských revírech se zakazuje lov
a) vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování,
b) vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry z důvodu ochrany těchto druhů ryb,
c) mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky,
d) za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebozabraňovat tahu ryb po i proti vodě,
e) z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízenívyužívaných k přepravě materiálu,
f) v plavebních komorách,
g) v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového tělesa,
h) ze silničních a železničních mostů,

i) v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo k jejich přenesení do jiných vod,
j) ryb do slupů, vrší,
k) v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním.

VII. Přístup na pozemky

§ 11 odstavec 8 zákona č.99/2004 Sb.

Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu, jsou však povinni nahradit škodu, kterou při tom způsobí

VIII. Oprávnění rybářské stráže

§ 16 a 17 zákona č. 99/2004 Sb.

§ 16

Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna
a) kontrolovat

1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon.

2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky z hlediska dodržení rybářského práva,

3. osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zda vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich způsobilost k práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,

4. užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářského práva,

5. způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;

b) požadovat

1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,

2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,

3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními

silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;

c) zadržet

1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,

2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;

d) vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení v souvislosti s výkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně nutném, a užívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty;

e) ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku podle tohoto zákona a podle zákona o přestupcích.

§ 17

(1) Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna
a) nosit služební odznak na viditelném místě,
b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,

c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem, d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,

e) oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny nebo Policii České republiky.

 

Příloha č. 7 k vyhlášce č.197/2004 Sb.

Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití při lovu v rybářském revíru

I. Povolené způsoby lovu ryb na udici

A. Lov na položenou, lov na plavanou
1) Lov na položenou, lov na plavanou v rybářských revírech mimo- pstruhových

Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše 2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován.
Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Při lovu na živočišnou nástrahu mohou být použity i víceháčkové systémy s nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Nástražní rybka se použije pouze v období od 16. června do 31. prosince. Jako nástražní rybka se nepoužijí ryby lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.

2) Lov na položenou, lov na plavanou v rybářských revírech pstruhových

Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše 2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky. K lovu se použije pouze nástraha rostlinného původu. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.

B. Lov přívlačí
1.A. Lov přívlačí v rybářských revírech mimopstruhových

Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce, jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Za lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

1.B. Lov hlubinnou přívlačí v rybářských revírech mimopstruhových

Lov hlubinnou přívlačí je lov z pohybujícího se plavidla s použitím 1 udice, při němž je 1 nástraha tažena v jakékoliv hloubce vody, jiná udice není nastražena. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Při lovu se dbá zvýšené opatrností, aby nedošlo k ohrožení zdraví, života nebo majetku ostatních osob.

2. Lov přívlačí v rybářských revírech pstruhových

Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce, jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nástraha, která je opatřena nejvýše 1 háčkem (jedno, dvoj nebo trojháčkem). Za lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku vybavenou doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

C. Lov na umělou mušku
1. Lov na umělou mušku v rybářských revírech mimopstruhových i pstruhových

Při lovu na umělou mušku se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce, jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše 3 návazce s jednoduchými háčky. Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové nebo jiné plovátko, popřípadě jiná zátěž. Za umělou mušku se považuje nástraha imitující hmyz nebo jiné organizmy. Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotujícím plíškem nebo vrtulkou. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

D. Lov muškařením
1. Lov muškařením v rybářských revírech mimopstruhových

Při lovu muškařením se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce, jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové nebo jiné plovátko, popřípadě jiná zátěž. Za nástrahu se použije i živý nebo mrtvý hmyz. Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotujícím plíškem nebo vrtulkou. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

E. Lov čeřínkováním
1. Lov čeřínkováním v rybářských revírech mimopstruhových
Při lovu čeřínkováním se použije 1 vodorovná síť, jejíž plocha nepřevyšuje výměru 1 m2. Lov čeřínkováním se nekombinuje s lovem podle bodů A,B,C nebo D. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.

II. Povolené technické prostředky k lovu

1. Udice, která je tvořena prutem, zpravidla navijákem, šňůrou nebo vlascem a háčkem nebo umělou nástrahou, popřípadě dalšími doplňky.

2. Vábničky, plavidla, plovoucí nafukovací rybářské pomůcky určené k lovu ryb, echolot, podběrák, čeřínek, vezírek, vyprošťovač háčků, měřítko, stojánky nebo držáky na udice, čihátka, splávky, zátěž, nahazovací prak a další prostředky. Použití těchto prostředků specifikuje uživatel revíru v bližších podmínkách výkonu rybářského práva.

Na rybářských revírech Východočeského územního svazu platí pro rok 2011 ustanovení zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky, bližší podmínky rybářského práva vydané Republikovou radou s platností od 1.1.2011 a tyto

BLIŽŠÍ PODMÍNKY
VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA

jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13, odstavec 9 zákona č.99/2004 Sb., o rybářství, schválené Výborem územního svazu ČRS dne 19.7.2010:

1. Nejmenší lovná míra kapra obecného (Cyprinus carpio) je zvýšena na 40 cm, pstruha obecného (Salmo trutta) na 30 cm.
2. Lipan podhorní (Thymallus thymallus) je v rybářském revíru hájen od 1.12. do 31.8..

3. Uživatel revíru může na části revíru vyznačit trdliště lipana podhorního. Na vyznačeném trdlišti je zákaz brodění od

16.4. do 31.5..
4. Lov na pstruhových rybářských revírech:
Osoba provádějící lov smí na pstruhových rybářských revírech lovit ryby přívlačí nebo na umělou mušku nejvýše 3 dny v kalendářním týdnu. Před zahájením lovu přívlačí nebo na umělou mušku musí osoba provádějící lov datum lovu zakroužkovat.

5. Uživatel revíru může na rybářském revíru nebo jeho částí vyhlásit a označit “MUŠKAŘSKÉ PÁSMO”:

  • Lov ryb v těchto pásmech lze provádět pouze muškařským prutem, s muškařským navijákem a muškařskou šňůrou s návazcem.
  • Použití kulových plovátek, bavorských dřívek a ostatních zátěží je zakázáno.
  • Za nástrahu může být použita pouze umělá muška v počtu jednoho kusu bez zátěže umístěné mimo vlastní tělo mušky.
  • Za umělou mušku se považují napodobeniny hmyzu, včetně všech jeho vývojových stádií.
  • Za umělou mušku se nepovažují nástrahy opatřené plíšky a korálky, dále jiggy a marmyšky.

6. Ulovením a přisvojením si 2 ks kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace končí denní lov. Ustanovení

pro štiku, candáta, bolena a sumce neplatí na pstruhových revírech.
7. Uživatel rybářského revíru může po vysazení ryb do revírů krátkodobě stanovit zákaz lovu všech druhů ryb.

8. Uživatel rybářského revíru může z důvodu konání sportovních akcí hájit celý revír nebo jeho část.

9. Uchovávání ryb ve vezírcích je povoleno pouze do konce stanovené denní doby lovu.

10.Uchovávání ryb v haltýřích je zakázáno.